Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR si Vás dovoľuje upozorniť na termín a informácie o podávaní Ročných správ projektov KEGA za rok 2014.

Termín podania: do 14.11.2014 do 14.00 hod. do online systému

Potrebné dokumenty odovzdať: do 14.11.2014 do 14.15 hod. (piatok), G-432, Ing. Z. Pileková

Informácie ONMP k príprave a podávaniu RS KEGA za rok 2014 - sekcia KEGA / Ročná správa

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 02. 09. 2014

Dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2014

Viac info na stránke APVV/VV2014

Informácie ONMP pre riešiteľov z PRIF UK k výzve VV 2014

Bližšie informácie k výzve, odporúčania, pokyny ONMP k príprave, podávaniu, odovzdávaniu projektov VEGA na PRIF UK, harmonogram, časový rozvrh metodičky a rezerváciu termínov nájdete v sekcii:
KEGA - Výzva KEGA 2015

Bližšie informácie k výzve, odporúčania, pokyny ONMP k príprave, podávaniu, odovzdávaniu projektov VEGA na PRIF UK, harmonogram, časový rozvrh metodičky a rezerváciu termínov nájdete v sekcii:
VEGA - Výzva VEGA / VEGA SAV 2015

Bližšie informácie k výzve, odporúčania, pokyny ONMP k príprave, podávaniu, odovzdávaniu projektov VEGA na PRIF UK, harmonogram, časový rozvrh metodičky a rezerváciu termínov nájdete v sekcii:
VEGA - Výzva VEGA / VEGA SAV 2015

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4