Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Univerzita Komenského zverejnila výzvu na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016

Termín podania žiadosti na rok 2016 je do 31.12.2015 výhradne elektronicky do online systému UK https://granty.uniba.sk

Viac informácii:

na web stránke UK

na našej web stránke v sekcii GUK (tu nájdete aj naše interné odporúčania a návody)

KEGA ročné správy za rok 2015 (vrátane finančných správ a aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2016)

Vedúci projektov KEGA, ktorých riešenie bude v roku 2016 pokračovať, sú povinní podať Ročnú správu

do 13.11.2015 do 14.00 hod.

informácie na stránke MŠVVaŠ SR

informácie ONMP/PriF UK:   Ročná správa vrátane finančnej správy a aktualizácia riešiteľského kolektívu

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015

Dátum otvorenia: 9. 9. 2015
Dátum a čas uzavretia: 11. 11. 2015, 12:00

Viac info na stránke APVV/VV2015

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2015

Informácie ONMP pre riešiteľov z PRIF UK k výzve VV 2015

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike

Dátum otvorenia: 16. 4. 2015
Dátum a čas uzavretia: 16. 6. 2015, 12:00

Viac info

 

Zoznam pridelených Grantov UK 2015 na PRIF UK

 

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike

Dátum otvorenia: 7. 4. 2015
Dátum a čas uzavretia: 8. 6. 2015, 12:00

Viac info

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Dátum otvorenia: 20. 3. 2015
Dátum a čas uzavretia: 22. 5. 2015, 12:00

Viac info

Dátum otvorenia výzvy: 25.3.2015
Dátum ukončenia: 30.4.2015 o 14.00 hod. sa uzavrie online systém.

Váš záujem pripraviť projekt do tejto výzvy, resp. participáciu PriF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie v projekte oznámte, prosím, fakulte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete spolu s ďalšími potrebnými informáciami na tejto stránke v sekcii KEGA - Výzva KEGA.

Príp. potrebné nové informácie k Výzve KEGA ´16 budeme priebežne dopĺňať do uvedenej sekcie.

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4