Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Na prístup do tejto sekcie sa musíte prihlásiť. Prístup len pre zamestnancov PriF UK.

Podmenu sekcie VEGA projektov:

  • Výzva VEGA / VEGA SAV
  • Rozpoložkovanie VEGA
  • Aktualizácia riešiteľského kolektívu
  • Finančná správa (ročná správa)
  • Záverečná správa a oponentúra
  • Základné dokumenty

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4