Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Na prístup do tejto sekcie sa musíte prihlásiť. Prístup len zamestnancov PriF UK.

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4