Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

UNESCO – prírodné vedy - stránka zaoberajúca sa prírodnými vedami

EURACTIV - portál informujúci o dianí v Európskej únii, vývoji európskych politík; poskytovanie praktických informácií o možnosti čerpania z fondov EÚ, štúdia či práci v krajinách Únie, alebo sledovaním pozícií slovenských aktérov v európskej politike

EuroInfo - všetko o členstve Slovenska v Európskej únii; vzťahy SR a EÚ - Euroagendy, encyklopédia informácií o Európskej únii - Europédia; fondy EÚ; Eurokrajiny

Štrukurálne fondy - informácie o operačných programoch, JPD, INTERREG, kontakty na Regionálne rozvojové agentúry, zrealizované projekty, podporené projekty, kontakty na Riadiace orgány (stránka pod záštitou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja)

EURO:i:portal - informačný portál Centra VTI SR o európskej integrácii: európske dok. centrum, fondy EÚ a Slovensko, e-knižnica, online katalóg periodík a publikácií EÚ

EU fondy - virtuálny sprievodca fondami EÚ - Priatelia Zeme-CEPA sa usilujú o to, aby sa verejné fondy využívali účelne, efektívne, transparentne a v súlade s verejnými záujmami a princípmi udržateľnosti

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC - cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov. Zahŕňa Program celoživotného vzdelávania (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Prierezový, Jean Monnet), Erasmus Mundus, Tempus.

Slovenská akademická informačná agentúra - SAIA - svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Medzi hlavné programy patria akademické mobility; Národný štipendijný program na podporu mobilít; Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní; CEEPUS, Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá; Fond NIL na podporu internacionalizácie vzdelávania; Štipendium M. R. Štefánika; Mobilitné centrum pre výskumných pracovníkov; Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu.

 

text 1

text 2

text 3

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4