Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Na prístup do tejto sekcie sa musíte prihlásiť. Prístup len pre zamestnancov PriF UK.

Podmenu sekcie KEGA projektov:

  • Výzva - podanie žiadosti
  • Rozpoložkovanie a čerpanie fin. prostriedkov
  • Ročná správa
  • Záverečná správa
  • Informácie z web stránky ministerstva
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4