Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Informácie ONMP:

Podanie žiadosti:

Informácie (pokyny) k žiadosti o GUK

Obsah online formulára žiadosti o GUK

Čerpanie fin. prostriedkov

Čerpanie finančných prostriedkov (usmernenia, odporúčania ONMP, potrebné dokumenty)

Záverečná správa 

Záverečná správa

Ukončenie, prerušenie štúdia na UK počas roka riešenia GUK

 

Informácie z web stránky UK:

Pokyny ku Grantom UK(Zásady udeľovania GUK, List dekanom, List riešiteľom, Podávanie Žiadosti/Záverečnej správy, Pridelené GUK)

 

Konzultácie a Helpdesk:

Konzultácie a Helpdesk ku Grantom UK

 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4