Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
  • Objednávky na tovary a služby je potrebné vystaviť najneskôr do 31.10.2022.
  • finančne prostriedky na pracovné cesty je potrebné vyčerpať najneskôr do konca novembra (dátum ukončenia prac. cesty najneskôr do 25.11.2022)
  • vyčerpaná suma nesmie presiahnuť celkovú sumu pridelených financií na grant UK
  • pri čerpaní je potrebné riadiť sa plánovaným rozpočtom (t.j. rozpočtom, ktorý bol v žiadosti), tak aby sa nepresiahli sumy, ktoré boli plánované na jednotlivé položky (cestovné, materiál, služby) a zároveň sa nesmie presiahnuť celková pridelená suma na grant (zväčša 1000 EUR).
  • príklad: plánovaný rozpočeť v žiadosti bol na sumu 1500 EUR (500 EUR cestovné, 500 EUR materiál a 500 EUR služby) pričom pridelená suma na grant je 1000 EUR. Maximálne teda môžete minúť 1000 EUR a tak je potrebné upraviť rozpočet napr. na (500 EUR cestovné, 400 materiál a 100 služby). Ak by ste však potrebovali navýšit nákup materiálu na 800 EUR, tak je potrebné požiadať o zmenu rozpočtu, keďže v plánovanom rozpočte v rámci tohto  príkladu je suma na materiál len 500 EUR - dôležité teda je aký máte limit na danú položku v plánovanom rozpočte grantu t.j. ak by ste mali na materiál plánovaných napr. 1100 EUR môžete celú pridelenú sumu 1000 EUR minúť len na materiál bez toho, aby ste museli žiadať o zmenu rozpočtu.
  • zmena rozpočtu - v prípade, že chcete čerpať financie inak ako je to v rozpočte, je potrebné zaslať žiadosť o zmenu rozpočtu s odôvodnením na rektorát. Zaslanie žiadosti vopred konzultujte s Mgr. Škojcom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Možete použiť tento vzor žiadosti o zmenu rozpočtu.
  • Riešitelia, ktorí končia, prípadne prerušujú štúdium v roku kedy riešia grant UK, musia finančné prostriedky pridelené na GUK minúť ešte pred obhajobami prípadne pred prerušením štúdia t.j. pokiaľ sú evidovaný v AIS.
  • v publikáciách, ktoré vzniknú s prispením prideleného Grantu UK musí byť uvedený názov vedeckého projektu a jeho číslo

Pri nákupoch tovaru a služieb v zahraničí je potrebné rátať s dodatočným zaúčtovaním DPH, ktoré sa uskutoční až na ďalší mesiac po zaúčtovaní faktúry v účtovnom systéme. Odporúčame preto zahraničné nákupy zrealizovať v dostatočnom predstihu.

Objednanie tovaru a služieb

Objednávky vystavujú sekretárky na jednotlivých katedrách.

Pred vystavením objednávky je potrebné vyplniť kontrolný list

Kontrolný list - vzor

V kontrolnom liste je potrebné vyplniť aj prvok ŠPP, finančné stredisko, zdroj a funkčnú oblasť. Potrebné údaje nájdete v uvedenom zozname:

Zoznam ŠPP ku Grantom UK 2022

 

Na jednotlivé tovary a služby sú vysúťažené firmy v rámci UK od ktorých sa prednostne nakupuje.

Zoznam dodávateľov nájdete na stránke PRIF UK - Referát verejného obstarávania (Excelovský súbor s dodávateľmi)

V prípade, že tovar, alebo službu nevedia zadovážiť vysúťažené firmy na UK, je potrebné urobiť prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou na 3 rôzne firmy.

Prieskum trhu - vzor

Pri čerpaní finančných prostriedkov Vám odporúčame pridŕžať sa:

Zodpovednosť za použitie financií: Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov plne zodpovedá mladý vedecký pracovník a o ich využití nemôže rozhodovať fakulta ani pracovisko. (Smernica čl. 9 bod 6)

Čerpanie finančných prostriedkov vykážete v Záverečnej správe v on-line systéme na stránke RUK Finančné prostriedky pridelené na grant UK je možné čerpať iba v lehote do 13.12.2022 a tlačenú verziu záverečnej správy je potrebné odovzdať na RUK do 31. decembra. (bližšie info v sekcii Záverečná správa)

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4