Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

English version: Drawing of UK Grant funds

  • objednávky na tovary a služby je potrebné vystaviť do dátumu stanovenom interným usmernením fakulty (zvyčajne koncom novembra - o presnom termíne budeme informovať mailom).
  • finančne prostriedky na pracovné cesty je potrebné vyčerpať do dátumu stanovenom interným usmernením fakulty (zvyčajne začiatok decembra - o presnom termíne budeme informovať mailom).
  • pri čerpaní je potrebné riadiť sa plánovaným rozpočtom (t.j. rozpočtom, ktorý bol v žiadosti), tak aby sa nepresiahli sumy, ktoré boli plánované na jednotlivé položky (cestovné, materiál, služby), a zároveň sa nesmie presiahnuť celková pridelená suma na grant (zväčša 1000 EUR).
  • príklad: plánovaný rozpočeť v žiadosti bol na sumu 1500 EUR (500 EUR cestovné, 500 EUR materiál a 500 EUR služby) pričom pridelená suma na grant je 1000 EUR. Maximálne teda môžete minúť 1000 EUR a tak je potrebné upraviť rozpočet napr. na (500 EUR cestovné, 400 materiál a 100 služby). Ak by ste však potrebovali navýšit nákup materiálu na 800 EUR, tak je potrebné požiadať o zmenu rozpočtu, keďže v plánovanom rozpočte v rámci tohto  príkladu je suma na materiál len 500 EUR - dôležité teda je aký máte limit na danú položku v plánovanom rozpočte grantu t.j. ak by ste mali na materiál plánovaných napr. 1100 EUR môžete celú pridelenú sumu 1000 EUR minúť len na materiál bez toho, aby ste museli žiadať o zmenu rozpočtu.
  • zmena rozpočtu - v prípade, že chcete čerpať financie inak ako je to v rozpočte, je potrebné zaslať žiadosť o zmenu rozpočtu s odôvodnením na rektorát. Zaslanie žiadosti vopred konzultujte s Mgr. Škojcom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Možete použiť tento vzor žiadosti o zmenu rozpočtu. Upresnenie: jedná sa o rozpočet v žiadosti t.j. o sumy, ktoré ste mali v plánovanom rozpočte grantu UK.  
  • Riešitelia, ktorí končia, prípadne prerušujú štúdium v roku kedy riešia grant UK, musia finančné prostriedky pridelené na GUK minúť ešte pred obhajobami prípadne pred prerušením štúdia t.j. pokiaľ sú evidovaní v AIS.
  • v publikáciách, ktoré vzniknú s prispením prideleného Grantu UK musí byť uvedený názov vedeckého projektu a jeho číslo

Pri nákupoch tovaru a služieb v zahraničí je potrebné rátať s dodatočným zaúčtovaním DPH, ktoré sa uskutoční až na ďalší mesiac po zaúčtovaní faktúry v účtovnom systéme. Odporúčame preto zahraničné nákupy zrealizovať v dostatočnom predstihu.

Objednanie tovaru a služieb

Objednávky vystavujú sekretárky na jednotlivých katedrách.

Pred vystavením objednávky je potrebné vyplniť kontrolný list:

KL - Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru prác a služieb

V kontrolnom liste je potrebné vyplniť aj prvok ŠPP, finančné stredisko, zdroj a funkčnú oblasť. Potrebné údaje nájdete v uvedenom zozname:

 Zoznam ŠPP ku Grantom UK 2023

Na jednotlivé tovary a služby sú vysúťažené firmy v rámci UK od ktorých sa prednostne nakupuje.  Zoznam dodávateľov nájdete na stránke PRIF UK - Referát verejného obstarávania (Excelovský súbor s dodávateľmi)

Nákup IKT techniky je potrebné uskutočniť cez dynamický nákupný systém Marquet. Ak požadovaný tovar nie je na sklade je možné zadať požiadavku do systému a následne prebehne súťaž a vyhodnotenie ponúk. Celý proces môže trvať až 40 dní. Odporúčame preto nákupy zrealizovať v dostatočnom predstihu. O postupe pri nákupe IKT sa informujte na sekretariáte katedry.

V prípade, že tovar, alebo službu nevedia zadovážiť vysúťažené firmy na UK, je potrebné urobiť prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou na 3 rôzne firmy. Je potrebné vyplniť záznam s prieskumu trhu:

Zaznam z prieskumu trhu

Pri čerpaní finančných prostriedkov Vám odporúčame pridŕžať sa:

Zodpovednosť za použitie financií: Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov plne zodpovedá mladý vedecký pracovník a o ich využití nemôže rozhodovať fakulta ani pracovisko. (Smernica čl. 9 bod 6)

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4