Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Oddelenie projektov Európskej únie

OPEU sa podieľa na príprave a realizácií projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Centrum zastrešuje administráciu projektov, najmä prostredníctvom týchto aktivít:

  • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri ich realizácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,
  • pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov,
  • spolupracuje pri realizácii projektov,
  • vykonáva administratívno – technické práce súvisiace s realizáciou, ukončovaním projektov, ich archiváciou a podieľa sa na prácach po ukončení realizácie projektu.

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4