Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Oddelenie štrukturálnych, investičných a rozvojových projektov (OŠIRP)

Činnosť Oddelenia štrukturálnych, investičných a rozvojových projektov je úzko spojená s prípravou a realizáciou daných typov projektov. OŠIRP zastrešuje administráciu projektov, najmä prostredníctvom týchto aktivít:

  • zabezpečuje komplexnú administratívnu realizáciu projektov, metodiku a podporu riešiteľom projektov od schválenia projektu až po ukončenie následného monitorovacieho obdobia.
  • participuje na procese podávania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov,
  • aktívne monitoruje možnosti zapojenia sa do štrukturálnych, investičných a rozvojových projektov,
  • vykonáva administratívno – technické práce súvisiace s realizáciou, ukončovaním projektov, ich archiváciou a podieľa sa na prácach po ukončení realizácie projektu.
  •  

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4