Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Medziodborová integrácia prírodovedných študijných odborov v cudzojazyčných študijných programoch

Dotazníky:

Dotazník „Bio-chemické vedy“

Dotazník „Integrovaný manažment krajiny“ (Zaškrtávacie políčka formulára sa označia dvojklikom na stvorček a zvolením možnosti - začiarknutá).

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4