Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Medziodborová integrácia prírodovedných študijných odborov v cudzojazyčných študijných programoch
Financovanie: 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Peter Fedor, DrSc. / Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Katarína Krasnecová / klapka 733
 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4