Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny
Financovanie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. / Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Eva Falťanová / klapka 719
 
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Financovanie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc / Chemický ústav PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Ing. Katarína Gálisová / klapka 568
 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4