Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Oddelenie vedecko-výskumných projektov (OVVP):

  • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri realizácii projektov financovaných z národných alebo medzinárodných zdrojov,
  • koordinuje na celo-fakultnej úrovni podávanie nových projektových návrhov, ako aj odovzdávanie priebežnej projektovej dokumentácie za PriF UK grantovým agentúram,
  • zabezpečuje celo-fakultnú archiváciu dokladov viažucích sa k realizácii všetkých projektov na fakulte a zároveň vytvára a aktualizuje databázy údajov o jednotlivých podaných a realizovaných projektoch.
  • zabezpečuje komplexnú starostlivosť o realizované projekty na PriF UK po stránke finančnej a ekonomickej
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4