Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

VEGA projekty ukončené s Certifikátom o úspešnom ukončení riešenia projektu v danom roku a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov

 ukončené v roku 2021

 ukončené v roku 2020

 ukončené v roku 2019

 ukončené v roku 2018

 

KEGA projekty ukončené so záverečným hodnotením príslušnej komisie KEGA - Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)

 ukončené v roku 2021

 ukončené v roku 2020

 ukončené v roku 2019

 ukončené v roku 2018

 

APVV projekty - záverečné hodnotenie projektu bolo radou agentúry vyhodnotené na vynikajúcej úrovni

 ukončené v roku 2020

 ukončené v roku 2019

 ukončené v roku 2018

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4