Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku
Financovanie: 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. / Chemický ústav PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Ing. Katarína Gálisová / klapka 568
 
Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sidíel malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra
Financovanie: 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. / Katedra pedológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Daniel Navrátil / klapka 607
 
Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov
Financovanie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. / Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Daniel Navrátil / klapka 607
 
Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov (BIOREKPROT)
Financovanie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. / Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Štefan Omasta / klapka 568
 
Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách
Financovanie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc. / Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Daniel Navrátil / klapka 607
 
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv
Financovanie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Milan Hutta, CSc. / Katedra analytickej chémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Ing. Katarína Gálisová / klapka 568
 
REVOGENE – Výskumné centrum molekulárnej genetiky
Financovanie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. / Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Daniel Navrátil / klapka 607
 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4