Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. / Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Daniel Navrátil / klapka 607
 
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Martin Putala, CSc. / Katedra organickej chémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Eliška Dolníčková / klapka 733
 
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Martin Putala, CSc. / Katedra organickej chémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Jana Haládiková / klapka 719
 
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Martin Putala, PhD. / Katedra organickej chémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Katarína Krasnecová / klapka 733
 
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a
fotoniku II
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Martin Putala, PhD. / Katedra organickej chémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Jana Haládiková / klapka 719
 
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. / Katedra pedológie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Mgr. Daniel Navrátil / klapka 607
 
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. / Katedra krajinnej ekológie PriF UK
 
 
Centrum Excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. / Katedra biochémie PriF UK
 
 
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. / Katedra biochémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Ing. Katarína Gálisová / klapka 568
 
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 2
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. / Katedra biochémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Ing. Katarína Gálisová / klapka 568
 
Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodivezitu
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: RNDr. Eduard Stloukal, PhD. / Katedra zoológie PriF UK
 
 
Rozvoj centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života
Financovanie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. / Katedra biochémie PriF UK
Administrátor projektu (OPEU): Ing. Katarína Gálisová / klapka 568
 
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4