Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Info na webe UK:
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Samostatnou časťou správy je podrobné vyúčtovanie pridelených prostriedkov (viac info Manuál k ZS nižšie).

K správe je potrebné priložiť separáty publikácií, doklady o účasti na konferenciách a podobne.

Obidve časti správy, aj s prílohami, je potrebné predložiť v stanovenom termíne tak, aby predstavovali dva samostatné dokumenty riadne označené číslom a názvom projektu, Vaším menom a podpisom (časti správy sa posudzujú osobitne).

Separát publikácie stačí ak bude obsahovať:

v prípade ak ide o knižnú publikáciu, monografiu alebo skriptum:

 • titulná strana, z ktorej je zrejmé meno autora (autorov),
 • strana s uverejneným obsahom,
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž, úvod (predslov), záver (doslov) a zoznam použitej literatúry.

v prípade ale, ak ide o publikáciu v časopise a zborníku:

 • titulná strana,
 • strana s obsahom,
 • celý príspevok ! - iba do online formulára
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž zdrojového dokumentu

Separáty v uvedenej forme je potrebné nahrať do online formulára a tiež priložiť v tlačenej verzii ZS (v tlačenej forme však nie je potrebné predložiť celý príspevok)

 

ELEKTRONICKÚ VERZIU ZS je potrebné podať prostredníctvom online formulára: https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Obsah online formulára:

 1. Meno žiadateľa
 2. Priezvisko žiadateľa
 3. Číslo projektu (V tvare: "UK/000/2022")
 4. Názov Projektu
 5. Fakulta
 6. Schválené prostriedky na projekt v EUR
 7. Záverečná správa 
 8. Správa o výdavkoch 
 9. Vedecké výstupy (Vedecké výstupy vkladajte ako jeden súbor vo formáte PDF. Výstupy, ktoré nie je možné vložiť do dokumentu, nahrajte na cloudové úložisko a v dokumente uveďte ako hyperlink.)

V položkách formulára č. 7 až 9 je možné vložiť len jeden súbor:

 • Limit počtu súborov: 1
 • Limit veľkosti jedného súboru: 100MB
 • Povolené typy súborov: Word, Excel, PPT, PDF, Obrázok

Vzor ZS a správy o výdavkoch (pripravilo OVVP):

Vzor záverečnej správy (v hlavičke dokumentu uveďte číslo grantu UK)

Vzor správy o výdavkoch (v hlavičke dokumentu uveďte číslo grantu UK)

ZS a správu o výdavkoch stačí podpísať v tlačenej forme.

Odporúčame nenechať si odoslanie ZS do online systému na posledný deň, kvôli možnému preťaženiu systému.

 

V tlačenej verzii odovzdávate vždy 2 originály (1 pre RUK a 1 pre PRIF):

 • 2 x finálnu verziu záverečnej správy, ktorú ste vložili do online formulára (každú treba podpísať)
 • 2 x finálnu verziu správy o výdavkoch, ktorú ste vložili do online formulára (každú treba podpísať)
 • K správe je potrebné priložiť separáty publikácií doklady o účasti na konferenciách a podobne. Z každého stačí odovzdať len 1 kópiu (určenú pre rektorát, lebo na PRIF prílohy nearchivujeme).

K ZS neprikladajte elektronicky ani v tlačenej forme žiadne printscreeny z účtovného systému SAP, faktúry, ani iné  účtovné doklady.

V prípade, že tlačenú ZS neodovzdáte na PRIF v projektovom centre, ste povinný  doručiť tlačenú podpísanú verziu, s potrebnými prílohami na rektorát UK na adresu:

OVČDŠ UK
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 1

Riešiteľ, ktorý bude doručovať ZS na RUK individuálne, je povinný jeden podpísaný originál ZS vrátane správy o výdavkoch doručiť aj na PriF UK na OVVP do kancelárie B1-318.

 

Manuál k príprave záverečnej správy a správy o výdavkoch grantu UK

Záverečnú správu do on-line systému zadáva riešiteľ projektu.

Pred začatím prípravy ZS je riešiteľ povinný oboznámiť sa so smernicou rektora a listom riešiteľom.

Pri posudzovaní správ sa hodnotia dosiahnuté výsledky, kvalita výstupov (aj po vedeckej stránke) a publikácií, hospodárnosť a účelnosť použitia pridelených finančných prostriedkov.

A) Záverečná správa - správa o riešení projektu a jeho výsledkoch.

Pri písaní ZS vychádzajte predovšetkým z návrhu Vami podaného projektu GUK. V tejto časti slovne popíšete priebeh a zhodnotíte, ako sa Vám podarilo naplniť plánované ciele, čo všetko ste v rámci riešenia tohto projektu dosiahli, môžete uviesť aj rozpracované výsledky.

Pri posudzovaní ZS sa dôraz kladie na vedeckú stránku, preto výsledky popíšte podrobnejšie. Ak ste niektorý cieľ, plánovaný v žiadosti o GUK, nenaplnili, vysvetlite v ZS dôvod.
Môžete priložiť relevantné tabuľky, grafy, fotografie...

B) Správa o výdavkoch - vyúčtovanie (čerpanie) finančných prostriedkov 

 • Do správy o výdavkoch je potrebne uviesť a tiež odôvodniť zmeny čerpania ak ste finančné prostriedky čerpali inak ako ste mali schválene v rozpočte
 • Ak Vám na grante zostane nejaký menší zostatok financií, tak ho vo vyúčtovaní ZS  vyúčtujte ako papier, kancelárske potreby, tonery. V prípade väčšieho zostatku kontaktujte pred odoslaním ZS príslušného pracovníka Projektového centra (Mgr. Pavol Škojec)
 • Cestovné výdavky rozdeľte na tuzemské a zahranične. Výdavky odporúčame rozpísať zvlášť na každú konferenciu, seminár a pod., ale opakované cesty do terénu napr. na priebežný odber vzoriek z danej lokality/opakované pozorovanie v priebehu vegetačného obdobia príp. môžu byť uvedené aj v rámci jednej položky.
 • Materiál: môžete uviesť aj skupiny materiálu ako napr. laboratórny materiál, odborná literatúra, kancelárske potreby a pod. V prípade prístroja, notebooku, PC zostavy prípadne iného drahšieho tovaru odporúčame uviesť sumy zvlášť na každý tovar
 • Ostatné tovary a služby tu uveďte výdavky za rôzne služby ako napr. analýzy, kopírovanie odborných materiálov a iné

C) Vedecké výstupy:

Ako výstup z projektu sa Vám „započítajú“ tie publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií..., na ktorých je uvedené poďakovanie s číslom vášho grantu UK. 

K správe je potrebné priložiť separáty publikácií, doklady o účasti na konferenciách a podobne.

Separát publikácie stačí ak bude obsahovať:

v prípade ak ide o knižnú publikáciu, monografiu alebo skriptum:

 • titulná strana, z ktorej je zrejmé meno autora (autorov),
 • strana s uverejneným obsahom,
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž, úvod (predslov), záver (doslov) a zoznam použitej literatúry.

v prípade ale, ak ide o publikáciu v časopise a zborníku:

 • titulná strana,
 • strana s obsahom,
 • celý príspevok ! - iba do online formulára
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž zdrojového dokumentu

Separáty v uvedenej forme je potrebné nahrať do online formulára a tiež priložiť v tlačenej verzii ZS (v tlačenej forme však nie je potrebné predložiť celý príspevok)

 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4