Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Záverečnú správu (ZS) sú riešitelia GUK povinní podať do online systému UK do 13. decembra.

Do 31. decembra sa musí predložiť prorektorovi pre OVČDŠ tlačená podpísaná verzia ZS s kópiami publikovaných výstupov a vyúčtovaním pridelených finančných prostriedkov.

UPOZORNENIE: online systém neumožňuje  priebežné uloženie zadaných dát. Je teda možné len jednorazové vyplnenie a podanie celej Záverečnej správy a po odoslaní už nie je možné nič do nej doplniť. Pred odoslaním správy si preto pozorne skontrolujte všetky náležitosti.

Finančnú časť ZS (vyčerpane prostriedky) treba zadať priamo do koloniek online formulára v online systéme (t.j. nestačí to uviesť len v textovej časti správy, ktorá sa prikladá do systému).

Ak Vám na grante zostane nejaký menší zostatok financií (do 10 EUR), tak ho vo vyúčtovaní ZS  vyúčtujte ako papier, kancelárske potreby a tonery. V prípade väčšieho zostatku kontaktujte pred odoslaním ZS príslušného pracovníka Projektového centra (Mgr. Pavol Škojec)

Publikačné výstupy - v publikáciách, ktoré vzniknú s prispením GUK je nutné uviesť názov grantu a jeho číslo (publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií...). Publikácie postačuje priložiť elektronicky v rámci online formulára ZS, nie je potrebné ich prikladať v tlačenej verzii ZS.

K  ZS neprikladajte elektronicky ani v tlačenej forme žiadne printscreeny z účtovného systému, faktúry, ani iné účtovné doklady. Vyučtovanie fin. prostriedkov sa zadáva (vpisuje) do polí online formulára v príslušnej štruktúre a nie je potrebné tam prikladať žiadne doklady o čerpaní (RUK má prístup do Sofie a všetky výdavky si dokážu skontrolovať).

Tlačené ZS sa preberajú na PRIF UK v kancelárii B1-318 a následne ich pracovník ONMP hromadne odovzdá na rektorát UK.

V tlačenej verzii odovzdávate na ONMP (B1-318):

 • 2x formulár vyúčtovania pridelených prostriedkov, ktorý ste odoslali cez online systém (Finančná časť ZS) viď príklad: finančná časť ZS - formulár vytlačte priamo z web prehliadača.
  PODPÍŠTE sa na miesto, kde je uvedený dátum podania a Vaše meno.
 • 2x text ZS (hodnotiaca, textová časť ZS) vrátane prípadných tabuliek, grafov, fotografií a pod. viď príklad:   hodnotiaca časť ZS - ktorá sa prikladá ako príloha do online systému.
  PODPÍŠTE sa v závere ZS na miesto, kde je uvedené: podpis riešiteľa.

K ZS odovzdávate ešte 1x:

 • potvrdenie, resp. iné doklady o účasti na konferenciách /certifikát a pod./

Pozn.: Ak ste v priebehu riešenia GUK zmenili priezvisko, online systém Vám otvorí formulár  ešte s predchádzajúcim menom, pod ktorým ste podávali Žiadosť o GUK - toto nemeňte, ale do tlačenej ZS sa podpíšte už „novým“ priezviskom a do zátvorky pod podpis uveďte Vaše predchádzajúce meno. Do Word formulára, t.j. textovej časti ZS, uveďte určite obe Vaše priezviská. Do zatvorky za nove prizvisko uveďte rodné priezvisko.

V prípade, že ZS neodovzdáte na PRIF v projektovom centre, podľa pokynov RUK ste povinný  doručiť tlačenú podpísanú verziu, s potrebnými prílohami na RUK (adresovať prorektorovi pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium).

OVČDŠ UK
Rektorát UK
prorektor
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Riešiteľ, ktorý bude doručovať ZS na RUK individuálne, je povinný jeden podpisany original ZS doručiť aj na PriF UK na ONMP.

Manuál k príprave Záverečnej správy riešeného Grantu mladých UK

Záverečnú správu do on-line systému zadáva riešiteľ projektu.

Pred začatím prípravy ZS:

Pri posudzovaní správ sa hodnotia dosiahnuté výsledky, kvalita výstupov (aj po vedeckej stránke) a publikácií, hospodárnosť a účelnosť použitia pridelených finančných prostriedkov.

Záverečná správa, podávaná do online formulára, sa skladá z nasledovných častí:

 • A) Vyúčtovanie (finančná časť  ZS)
 • B) Správa = textová príloha správa o riešení grantu vrátane odôvodnenia prípadných zmien v čerpaní financií
 • C) Publikácie = vkladané ako prílohy do online formulára

A) Vyúčtovanie (čerpanie) finančných prostriedkov - položky a sumy uvediete do:

 • kolóniek (položiek) online formulára ZS GUK podla jednotlivých kategórií
 • do hodnotiacej (textovej) časti ZS je potrebne uviesť zmeny čerpania ak ste finančné prostriedky čerpali inak ako ste mali schvalene v rozpočte t.j. uviesť zmeny a odôvodnenie zmien v čerpaní, napr. prekročenia limitu na cestovné, ak vám to schválil RUK a podobne. 

Vo formulári máte možnosť pridať ďalšiu položku (riadok) kliknutím na tlačidlo Pridať položku:

ZS2

Cestovné výdavky je však potrebné rozpísať zvlášť na každú konferenciu, seminár a pod., ale opakované cesty do terénu napr. na priebežný odber vzoriek z danej lokality/opakované pozorovanie v priebehu vegetačného obdobia príp. môžu byť uvedené aj v rámci jedného riadku=položky.

B) Správa o riešení projektu a výsledkoch:

Pri písaní ZS vychádzate predovšetkým z návrhu Vami podaného projektu GUK. V tejto časti slovne popíšete priebeh a zhodnotíte, ako sa Vám podarilo naplniť plánované ciele, čo všetko ste v rámci riešenia tohto projektu dosiahli, môžete uviesť aj rozpracované výsledky.

Pri posudzovaní ZS sa dôraz kladie na vedeckú stránku, preto výsledky popíšte podrobnejšie. Ak ste niektorý cieľ, plánovaný v žiadosti o GUK, nenaplnili, vysvetlite v ZS dôvod.
Môžete priložiť relevantné tabuľky, grafy, fotografie...
V tejto časti online formulára vkladáte teda jednu prílohu t.j. súbor obsahujúci záverečnú správu (max. veľkosť súboru nie je stanovená) vo formáte MS Office, Open Office alebo PDF.

C) Publikačná činnosť:

Ako výstup z projektu sa Vám „započítajú“ tie publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií..., na ktorých je uvedené poďakovanie s číslom vášho grantu. 

V prípade, že zborník, časopis... je v čase podávania ZS ešte zadaný do tlače, ako výstup z projektu bude Váš príspevok akceptovaný, ak priložíte potvrdenie o prijatí článku do tlače + do prílohy ZS aj v tomto prípade vložíte Vašu publikáciu/Vaše publikácie. V prípade ešte nevydaných publikácií je potrebné samozrejme vložiť verziu, ktorá je v tlači.
V tejto časti umožňuje online formulár vložiť potrebný počet príloh, rozsah (max., v kB) ani v tejto časti stanovený nie je.

Pred odoslaním ZS do on-line systému GUK si skontrolujte, či je v ZS zadané všetko potrebné:

 • V časti formulára Vyúčtovanie: vyplnené čerpanie finančných prostriedkov.
 • V časti formulára Správa: priložený text ZS vrátane prípadných tabuliek, grafov, fotografií a pod. ako prílohu (vo worde, alebo pdf).
 • Poznámku k ZS nie je potrebné vypĺňať.
 • V časti formulára Publikácie: priložená vaša publikačná činnosť, ak aj táto bola jedným z výstupov grantu. Do formulára je možné pridať viacero súborov prostredníctvom tlačidla Pridať položku.
 • Nezabudnite označiť v závere ZS v zaškrtávacom okienku Potvrdenie správnosti údajov:

ZS1

Po úspešnom odoslaní ZS do online systému Vám online systém doručí na Vašu adresu mail
s informáciou o úspešnom doručení ZS do systému.

Tlač odoslanej ZS – na úvodnej stránke  kliknete na Pozrieť správu. 
ZS GUK

Otvorí sa Vám ZS, kde klavesovou skratkou Ctrl+p, alebo prikazom Tlačiť v prehliadači, dáte vytlačiť vyplneny online formulár - finančnú časť ZS t.j. prvá časť  ZS.

Po kliknuti na link Stiahnuť (viď. obrazok nižšie) sa Vám stiahne druhá časť ZS (hodnotiaca, textová časť ZS), ktorú je potrebné tiež vytlačiť. Kompletná ZS sa teda skladá z finančnej aj hodnotiacej časti, pričom obe časti je potrebné podpísať.

ZS guk tlac

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4