Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4