Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

ZMENA podávania ZS od 7.11.2022

Záverečnú správu (ZS) za rok 2022 sú riešitelia grantov UK povinní podať v elektronickej podobe do 15.01.2023 a  tlačenú verziu doručiť na rektorát UK do 18.1.2023 

Finančné prostriedky je možné čerpať do termínu podľa usmernenia fakúlt, najneskôr do 31.12.2022, kedy má byť grant finančne uzatvorený.

Na základe usmernenia tajomníčky fakulty, ktoré je platné pre PRIF UK je nutné v roku 2022:

 1. Najneskôr do 21.11.2022 spracovať a odovzdať kontrolné listy vedúcej ekonomického oddelenia
 2. Najneskôr do 28.11.2022 na základe schválených kontrolných listov vystaviť v systéme SAP/SOFIA objednávky
 3. Najneskôr do 2.12.2022 zabezpečiť doručenie daňových dokladov - faktúr zo zahraničia s dátumom dodania tovarov do 30.11.2022
 4. Najneskôr do 2.12.2022 dodanie všetkých tovarov a doručenie daňových dokladov - faktúr tak, aby jednotlivé pracoviská urýchlili obeh účtovných dokladov, najmä likvidačných listov faktúr, ktoré spracováva Projektové centrum a následne vedúca finančného oddelenia.
 5. Najneskôr do 9.12.2022 uzatvoriť všetky (aj nulové) príkazy na pracovnú cestu a predložiť vyúčtovanie pracovných ciest vedúcej oddelenia pracovných ciest

Info na webe UK:
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Samostatnou časťou správy je podrobné vyúčtovanie pridelených prostriedkov (viac info Manuál k ZS nižšie).

K správe je potrebné priložiť separáty publikácií, doklady o účasti na konferenciách a podobne.

Obidve časti správy, aj s prílohami, je potrebné predložiť v stanovenom termíne tak, aby predstavovali dva samostatné dokumenty riadne označené číslom a názvom projektu, Vaším menom a podpisom (časti správy sa posudzujú osobitne).

Separát publikácie stačí ak bude obsahovať:

v prípade ak ide o knižnú publikáciu, monografiu alebo skriptum:

 • titulná strana, z ktorej je zrejmé meno autora (autorov),
 • strana s uverejneným obsahom,
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž, úvod (predslov), záver (doslov) a zoznam použitej literatúry.

v prípade ale, ak ide o publikáciu v časopise a zborníku:

 • titulná strana,
 • strana s obsahom,
 • celý príspevok ! - iba do online formulára
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž zdrojového dokumentu

Separáty v uvedenej forme je potrebné nahrať do online formulára a tiež priložiť v tlačenej verzii ZS (v tlačenej forme však nie je potrebné predložiť celý príspevok)

 

ELEKTRONICKÚ VERZIU ZS je potrebné do 15.01.2023 podať prostredníctvom online formulára: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/granty-mladych-uk/

Obsah online formulára:

 1. Meno žiadateľa
 2. Priezvisko žiadateľa
 3. Číslo projektu (V tvare: "UK/000/2022")
 4. Názov Projektu
 5. Fakulta
 6. Schválené prostriedky na projekt v EUR
 7. Záverečná správa 
 8. Správa o výdavkoch 
 9. Vedecké výstupy (Vedecké výstupy vkladajte ako jeden súbor vo formáte PDF. Výstupy, ktoré nie je možné vložiť do dokumentu, nahrajte na cloudové úložisko a v dokumente uveďte ako hyperlink.)

V položkách formulára č. 7 až 9 je možné vložiť len jeden súbor:

 • Limit počtu súborov: 1
 • Limit veľkosti jedného súboru: 100MB
 • Povolené typy súborov: Word, Excel, PPT, PDF, Obrázok

Vzor ZS a správy o výdavkoch (pripravilo ONMP):

Vzor záverečnej správy (v hlavičke dokumentu uveďte číslo grantu UK)

Vzor správy o výdavkoch (v hlavičke dokumentu uveďte číslo grantu UK)

ZS a správu o výdavkoch stačí podpísať v tlačenej forme.

Odporúčame nenechať si odoslanie ZS do online systému na posledný deň, kvôli možnému preťaženiu systému.

 

TLAČENÁ VERZIA ZS sa musí doručiť do 18.1.2023 na OVČDŠ na rektorát UK.

Tlačené dokumenty k ZS sa preberajú na PRIF UK v kancelárii B1-318:

v roku 2022 do 16.12. v časoch: do 9:30 do 11:00 hod. a od 13:30 do 15:00 hod.

v roku 2023 od 9.1. do 16.1. v časoch od 9:30 do do 11:00 hod. a od 13:30 do 15:00 hod.

Následne ich pracovník ONMP hromadne odovzdá na rektorát UK (v termíne do 18.1.2023).

V tlačenej verzii odovzdávate vždy 2 originály (1 pre RUK a 1 pre PRIF):

 • 2 x finálnu verziu záverečnej správy, ktorú ste vložili do online formulára (každú treba podpísať)
 • 2 x finálnu verziu správy o výdavkoch, ktorú ste vložili do online formulára (každú treba podpísať)
 • K správe je potrebné priložiť separáty publikácií doklady o účasti na konferenciách a podobne. Z každého stačí odovzdať len 1 kópiu (určenú pre rektorát, lebo na PRIF prílohy nearchivujeme).

K ZS neprikladajte elektronicky ani v tlačenej forme žiadne printscreeny z účtovného systému SAP, faktúry, ani iné  účtovné doklady.

V prípade, že tlačenú ZS neodovzdáte na PRIF v projektovom centre, ste povinný  doručiť tlačenú podpísanú verziu, s potrebnými prílohami na rektorát UK na adresu:

OVČDŠ UK
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 1

Riešiteľ, ktorý bude doručovať ZS na RUK individuálne, je povinný jeden podpísaný originál ZS vrátane správy o výdavkoch doručiť aj na PriF UK na ONMP do kancelárie B1-318.

 

Manuál k príprave záverečnej správy a správy o výdavkoch grantu UK

Záverečnú správu do on-line systému zadáva riešiteľ projektu.

Pred začatím prípravy ZS je riešiteľ povinný oboznámiť sa so smernicou rektora a listom riešiteľom.

Pri posudzovaní správ sa hodnotia dosiahnuté výsledky, kvalita výstupov (aj po vedeckej stránke) a publikácií, hospodárnosť a účelnosť použitia pridelených finančných prostriedkov.

A) Záverečná správa - správa o riešení projektu a jeho výsledkoch.

Pri písaní ZS vychádzajte predovšetkým z návrhu Vami podaného projektu GUK. V tejto časti slovne popíšete priebeh a zhodnotíte, ako sa Vám podarilo naplniť plánované ciele, čo všetko ste v rámci riešenia tohto projektu dosiahli, môžete uviesť aj rozpracované výsledky.

Pri posudzovaní ZS sa dôraz kladie na vedeckú stránku, preto výsledky popíšte podrobnejšie. Ak ste niektorý cieľ, plánovaný v žiadosti o GUK, nenaplnili, vysvetlite v ZS dôvod.
Môžete priložiť relevantné tabuľky, grafy, fotografie...

B) Správa o výdavkoch - vyúčtovanie (čerpanie) finančných prostriedkov 

 • Do správy o výdavkoch je potrebne uviesť a tiež odôvodniť zmeny čerpania ak ste finančné prostriedky čerpali inak ako ste mali schválene v rozpočte
 • Ak Vám na grante zostane nejaký menší zostatok financií, tak ho vo vyúčtovaní ZS  vyúčtujte ako papier, kancelárske potreby, tonery. V prípade väčšieho zostatku kontaktujte pred odoslaním ZS príslušného pracovníka Projektového centra (Mgr. Pavol Škojec)
 • Cestovné výdavky rozdeľte na tuzemské a zahranične. Výdavky odporúčame rozpísať zvlášť na každú konferenciu, seminár a pod., ale opakované cesty do terénu napr. na priebežný odber vzoriek z danej lokality/opakované pozorovanie v priebehu vegetačného obdobia príp. môžu byť uvedené aj v rámci jednej položky.
 • Materiál: môžete uviesť aj skupiny materiálu ako napr. laboratórny materiál, odborná literatúra, kancelárske potreby a pod. V prípade prístroja, notebooku, PC zostavy prípadne iného drahšieho tovaru odporúčame uviesť sumy zvlášť na každý tovar
 • Ostatné tovary a služby tu uveďte výdavky za rôzne služby ako napr. analýzy, kopírovanie odborných materiálov a iné

C) Vedecké výstupy:

Ako výstup z projektu sa Vám „započítajú“ tie publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií..., na ktorých je uvedené poďakovanie s číslom vášho grantu UK. 

K správe je potrebné priložiť separáty publikácií, doklady o účasti na konferenciách a podobne.

Separát publikácie stačí ak bude obsahovať:

v prípade ak ide o knižnú publikáciu, monografiu alebo skriptum:

 • titulná strana, z ktorej je zrejmé meno autora (autorov),
 • strana s uverejneným obsahom,
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž, úvod (predslov), záver (doslov) a zoznam použitej literatúry.

v prípade ale, ak ide o publikáciu v časopise a zborníku:

 • titulná strana,
 • strana s obsahom,
 • celý príspevok ! - iba do online formulára
 • stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž zdrojového dokumentu

Separáty v uvedenej forme je potrebné nahrať do online formulára a tiež priložiť v tlačenej verzii ZS (v tlačenej forme však nie je potrebné predložiť celý príspevok)

 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4