Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Od 5.2.2024 je platná  nová smernica rektora Vnútorný predpis 1/2024 - Zásady udeľovanie Grantov Univerzity Komenského v Bratislave

Viac info:

https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4