Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Zameranie GUK: podpora vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov

Termín podania žiadosti je do 31. decembra výhradne elektronicky do online systému UK https://granty.uniba.sk (v tlačenej forme sa teda už nič neodovzdáva). Odporúčame nenechávať si podanie žiadosti na posledny deň (kvôli možnému preťaženiu systému).

UPOZORNENIE: online systém GUK neumožňuje priebežné uloženie zadaných dát. Je teda možné len jednorazové podanie celej žiadosti  a po odoslaní už nie je možné nič do nej doplniť. Preto si pred odoslaním žiadosti dôkladne skontrolujte všetky náležitosti.

Kto môže podať žiadosť o GUK:

Žiadosť o GUK môžu podať len doktorandi v dennej forme štúdia na fakultách UK

Jeden riešiteľ môže ako vedúci projektu podať aj viac žiadostí o GUK. V riešiteľskom tíme GUK môže byť okrem vedúceho projektu aj ďalší člen, členovia (spoluriešitelia). Ak plánujete s niekym z GUK spoločne cestovať, je potrebné ho uviesť ako spoluriešiteľa.

O GUK sa nemôžu uchádzať doktorandi, ktorých štúdium sa uskutočňuje v externej vzdelávacej inštitúcii.

Vekové obmedzenie: nie je žiadne (obmedzenie do 30 rokov, sa už zrušilo)

Žiadosť možno podať:

 • vo svojom mene (bez spoluriešiteľov)
 • v mene kolektívu riešiteľov – t.j. ako vedúci projektu, pričom ostatných členov riešiteľského tímu uvediete do online formulára ako spoluriešiteľov

Žiadosť si môže podať aj doktorand v 4. ročníku štúdia, pokiaľ vyúčtuje všetky pridelené prostriedky ešte pred ukončením doktorandského štúdia. (V tomto prípade, je teda nevyhnutné pridelené fin. prostriedky urýchlene minúť.)

Počet žiadostí:  jeden riešiteľ si môže podať aj viacero žiadostí o GUK

Pokračujúci projekt: ak bol projekt financovaný už 3x komisia ho môže vyradiť v prípade, ak celkový objem požadovaných finančných prostriedkov prekračuje finančné možnosti UK.

Finančne zvýhodnenie: zvýhodnené budú integrované projekty t.j. projekty, na ktorých participuje spoločný riešiteľský kolektív:

 • lekársko-prírodných vied a spoločensko-humanitných vied indexom 1,6
 • spoločensko-humanitných vied z rôznych fakúlt indexom 1,4
 • spoločensko-humanitných vied z rôznych pracovísk jednej fakulty indexom 1,2

Pred začatím prípravy žiadosti o GUK:

Súčasťou žiadosti o GUK sú nasledovné prílohy:

 • charakteristika vedeckých cieľov projektu,
 • rozbor aktuálneho stavu riešenia témy projektu, vychádzajúci z prehľadu najvýznamnejšej dostupnej domácej i zahraničnej literatúry,
 • návrh metódy riešenia projektu,
 • finančné nároky projektu a ich odôvodnenie,
 • anotácia vedeckého projektu (nie viac ako 20 riadkov typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12 bodov), v ktorej uchádzač uvedie stručnú charakteristiku podľa písm. a) až d),
 • v prípade, že projekt predpokladá využívanie priestorov a zariadení fakulty alebo súčasti UK, potvrdenie dekana alebo vedúceho súčasti UK o tom, či súhlasí s ich využívaním a poskytne administratívny servis na jeho realizáciu. Súhlas dekana je
  súčasťou elektronického systému podávania grantov – nezabudnite teda zakliknúť príslušné zaškrtávacie okienko v online formulári!
 • Povinné prílohy sa predkladajú vo formáte: MS Office alebo OPEN OFFICE a PDF.
 • Každá príloha k žiadosti o grant písm. a) až e) sa začína na novom liste, ktorý je označený len názvom projektu (bez mena žiadateľa a bez podpisu, formát A4,riadkovanie 1,5).
 • Prílohy písm. a) až d) spolu nemajú mať väčší rozsah ako šesť strán. Budú poskytnuté posudzovateľom bez udania mena žiadateľa a spoluriešiteľov.
 • V prílohe písm. d) – finančné nároky projektu a ich zdôvodnenie je potrebné rozpísať na položky:
 • 1. bežné výdavky celkom 
  z toho:
  • a) cestovné výdavky (vrátane konferencií, sympózií, školení, seminárov a podobne)
  • b) materiál a dodávky,
  • c) ostatné tovary a služby,
  • d) iné,
 • 2. kapitálové výdavky celkom,
 • 3. finančná požiadavka spolu.
 • Príloha podľa čl. 3 ods. 2 písm. e) – anotácia vedeckého projektu, ktorá v rozsahu nie viac ako 20 riadkov má obsahovať v zhustenej forme súhrn informácií o projekte z predchádzajúcich častí [písm. a) až d)], bude poskytnutá všetkým členom komisie bez udania mena žiadateľa a spoluriešiteľov.

Kvôli zachovaniu anonymity sa v prilohách nemá uvádzať meno žiadateľa.

Maximálna výška: max. výška finančnej požiadavky o GUK je 3 000 EUR na 1 grant.

ROZPOČET

Plánovanie fin. prostriedkov: plánovať účelne, hospodárne, v súlade s cieľmi projektu.

Štruktúra rozpočtu (povinné položky):

ziadost rozpocet

Bežné výdavky:  patria tu cestovné výdavky, materiál a dodávky, ostatné tovary a služby, iné.

Usmernenia ONMP:
Cestovné výdavky: Cestovný príkaz môže byť hradený z grantu len osobám, uvedeným v riešiteľskom kolektíve v projekte. (Ak teda chcete v rámci grantu s niekym cestovať uveďte ho ako spoluriešiteľa).

Finančný limit na cestovné: obmedzenie len celkovou max. výškou finančnej požiadavky na 1 grant t.j. max. 3000 EUR

Materiál a dodávky: odporúčame uviesť konkretny materiál
Ostatné tovary a služby: tu sa uvádzajú najmä rôzne služby, ktoré chcete v rámci projektu využiť napr. analýzy, kopírovanie a pod.

Publikačná činnosť: ako výstup z projektu GUK (t.j. z grantu o ktorý idete požiadať) sa Vám po skončení projektu „započítajú“ tie výstupy – separáty (publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií...), na ktorých bude uvedené poďakovanie s číslom a názvom grantu UK.

Žiadosť o grant, ktorá neobsahuje požadované náležitosti, nebude akceptovaná na posúdenie.

Pred odoslaním žiadosti: pozorne skontrolujte v on-line systéme GUK, či ste zadali všetko potrebné.

Nezabudnite v sekcii prílohy vo formulári zaškrtnúť políčko Požiadavka na využívanie priestorov a zariadeni fakulty/súčasti UK

poziadavka 

Poznámku v online formulári nie je povinné vyplniť.

Nezabudnite označiť v závere formulára v zaškrtávacom okienku Potvrdenie správnosti údajov:
GUK ziadost

Po úspešnom odoslaní žiadosti do online systému Vám online systém doručí na Vašu adresu mail s informáciou o úspešnom doručení  žiadosti do systému.

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4