Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja - poslaním agentúry je špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky vrátane podpory interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu; úlohou podporovať projekty výskumu a vývoja, podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, ako aj účasť organizácií výskumu a vývoja zo Slovenskej republiky v európskych programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja, podporovať výskum a vývoj z príslušných fondov Európskej únie, zabezpečovať propagáciu výsledkov výskumu a vývoja...

BIC Bratislava - Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora v rámcovom programe, projektový manažment a investičné poradenstvo

CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií (Slovak Centre of Scientific and Technical Information) - CVTI SR - národné informačné centrum a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied

Nórsky finančný mechanizmus - cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v rôznych oblastiach (napr. ochrana životného prostredia, výskum, rozvoj ľudských zdrojov...)

Európsky sociálny fond

Centrálny informačný portál pre výskum vývoj a inovácie

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4