Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Programy celoživotného vzdelávania

Sektorové programy:

COMENIUS - venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú.

ERASMUS - venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, nezávisle od dĺžky štúdia a priznanej kvalifikácie a vrátane doktorandského štúdia, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

LEONARDO - venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do odborného vzdelávania a prípravy, okrem terciárneho stupňa, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

GRUNDTVIG - venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa osôb zapojených do akejkoľvek formy vzdelávania dospelých, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú alebo podporujú; vzdelávacie problémy starnúceho obyvateľstva v Európe.

Prierezový (transverzálny) program - popri cieľoch programu celoživotného vzdelávania podporuje európsku spoluprácu v oblastiach, ktoré zahŕňajú dva alebo viac podprogramov; podporuje kvalitu a transparentnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov.

JEAN MONNET - popri cieľoch programu celoživotného vzdelávania má stimulovať vyučovacie a výskumné aktivity a reflexiu v oblasti štúdií európskej integrácie a podporovať existenciu primeraného spektra inštitúcií a združení zameraných na otázky súvisiace s európskou integráciou a na európske hľadisko vo vzdelávaní a odbornej príprave.

ERASMUS MUNDUS - je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami

TEMPUS - je vzdelávací program Európskej únie, ktorého cieľom je urýchliť sociálnu a ekonomickú reformu a rozvoj v partnerských krajinách.

MINERVA - cieľom je vyvíjať aktivity na podporu rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky na Slovensku, aktivity sa zameriavajú na 4 základné oblasti: informačná spoločnosť, inovácie, veda a výskum, investície do ľudí a vzdelávania, podnikateľské prostredie.

Fulbright - štipendijný program umožňuje občanom SR a občanom USA, vybraných na základe schopností a vedomostí, študovať, učiť alebo robiť výskum v USA resp. v Slovenskej republike

Programy EÚ

Stránka Európskej komisie – výzvy 7.RP

Styčná česká kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli – info o 7.RP<

Informácie o štrukturálnych fondoch

Európske Technologické platformy

Podpora špičkového hraničného výskumu EU

COST - Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu.

EUREKA - Celoeurópska sieť pre trhovo orientovaný, priemyselný výskum a vývoj.

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4