Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Dátum otvorenia: 20. 3. 2015
Dátum a čas uzavretia: 22. 5. 2015, 12:00

Viac info

Dátum otvorenia výzvy: 25.3.2015
Dátum ukončenia: 30.4.2015 o 14.00 hod. sa uzavrie online systém.

Váš záujem pripraviť projekt do tejto výzvy, resp. participáciu PriF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie v projekte oznámte, prosím, fakulte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete spolu s ďalšími potrebnými informáciami na tejto stránke v sekcii KEGA - Výzva KEGA.

Príp. potrebné nové informácie k Výzve KEGA ´16 budeme priebežne dopĺňať do uvedenej sekcie.

VEGA:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2015/

KEGA:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-kega-na-rok-2015/

 

Dátum otvorenia výzvy: 19.3.2015

Dátum ukončenia: 30.4.2015 o 14.00 hod. sa uzavrie online systém e-Vega.

Váš záujem pripraviť projekt do tejto výzvy, resp. participáciu PriF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie v projekte oznámte, prosím, fakulte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete spolu s ďalšími potrebnými informáciami na tejto stránke v sekcii VEGA - Výzva VEGA / VEGA SAV 2016.

Príp. potrebné nové informácie k Výzve VEGA ´16 budeme priebežne dopĺňať do uvedenej sekcie.

 

Zodpovedný riesiteľ ukončeného projektu APVV (VV,DO7RP, LPP,ESF, VVCE) má povinnosť podať na APVV monitorovaciu správu (MS) nasledujúce 3 roky po jeho skončeni.  

Termín na odovzdanie MS na ONMP je najneskôr do 27.3.2015 (piatok) do 12.00 hod. na č.d. B1-318.

Viac info: Monitorovacie správy ukončených projektov APVV

V týchto projektoch môže byť PRIF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie – projekty pripravujú pracovníci SAV.

Dátum vyhlásenia výzvy: 2. marca 2015
Dátum ukončenia výzvy: 30. apríla 2015 o 14.00 hod.

Viac info na stránke SAV: Výzva VEGA SAV

Informácie potrebné pre riešiteľov z PRIF UK nájdete stránke ONMP v sekcii VÝZVA VEGA SAV 2016

Na stránke MŠVVaŠ SR bolo zverejnené hodnotenie podaných projektov do Výzvy KEGA 2015.

Hodnotenie ku konkrétnemu projektu nájde vedúci projektu v online systéme pri danom = svojom projekte – posudok aj výsledok anonymného hodnotenia v komisii KEGA.

Zoznam podporených projektov ako aj pridelená suma na daný rok riešenia, t.j. na rok 2015, teda rozpis dotácie na nové projekty (a projekty pokračujúce v riešení v danom roku), bývajú každoročne známe cca v marci-apríli príslušného roka, pretože je to viazané na schválenie štátneho rozpočtu.

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2015 a podaných do výzvy VEGA 2015, ak pravdepodobne budú podporené, sú povinní podať formulár aktualizácie do 12.12.2014 do 14:00 hod. do online systému. Sú potrebné aj tlačené podpísané exempláre viac info: VEGA/Aktualizácia riešiteľského kolektívu.

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4