Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

KEGA zverejnila Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2016:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-kega-na-rok-2016/

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. 

Dátum uzavretia: 29.4.2016 do 14:00 hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Viac info web ONMP sekcia KEGA - Výzva KEGA 2017

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. 

Dátum uzavretia: 29.4.2016 do 14:00 hod.

Viac info web MŠVVaŠ SR

Viac info web ONMP, sekcia VEGA - Výzva VEGA 2017

Predsedníctvo SAV vypisuje výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok (grant VEGA) na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2017.

Dátum vyhlásenia: 1.3.2016

Dátum uzavretia: 29.4.2016 do 14:00 hod.

Viac info web SAV

Viac info web ONMP, sekcia VEGA - Výzva VEGA SAV 2017

VEGA zverejnila výsledky vstupného hodnotenia projektov, podaných v roku 2015.

Nejde zatiaľ o zoznam nových projektov, ktoré určite budú financované.

Informácie: tu na stránke projektového centra, v sekcii VEGA, Vstupné hodnotenie a financovanie podaných projektov.

ARK je potrebné podať do e-VEGA a odovzdať potrebné

do: 15.12.2015. do 14.00 hod.

Týka sa projektov VEGA podaných (práve hodnotených) a všetkých, ktoré budú riešené aj v roku 2016.

Informácie: tu na našej stránke, v sekcii VEGA, Aktualizácia riešiteľských kolektívov.

 

Univerzita Komenského zverejnila výzvu na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016

Termín podania žiadosti na rok 2016 je do 31.12.2015 výhradne elektronicky do online systému UK https://granty.uniba.sk

Viac informácii:

na web stránke UK

na našej web stránke v sekcii GUK (tu nájdete aj naše interné odporúčania a návody)

KEGA ročné správy za rok 2015 (vrátane finančných správ a aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2016)

Vedúci projektov KEGA, ktorých riešenie bude v roku 2016 pokračovať, sú povinní podať Ročnú správu

do 13.11.2015 do 14.00 hod.

informácie na stránke MŠVVaŠ SR

informácie ONMP/PriF UK:   Ročná správa vrátane finančnej správy a aktualizácia riešiteľského kolektívu

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4