Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

 

Dátum otvorenia výzvy: 19.3.2015

Dátum ukončenia: 30.4.2015 o 14.00 hod. sa uzavrie online systém e-Vega.

Váš záujem pripraviť projekt do tejto výzvy, resp. participáciu PriF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie v projekte oznámte, prosím, fakulte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete spolu s ďalšími potrebnými informáciami na tejto stránke v sekcii VEGA - Výzva VEGA / VEGA SAV 2016.

Príp. potrebné nové informácie k Výzve VEGA ´16 budeme priebežne dopĺňať do uvedenej sekcie.

 

Zodpovedný riesiteľ ukončeného projektu APVV (VV,DO7RP, LPP,ESF, VVCE) má povinnosť podať na APVV monitorovaciu správu (MS) nasledujúce 3 roky po jeho skončeni.  

Termín na odovzdanie MS na ONMP je najneskôr do 27.3.2015 (piatok) do 12.00 hod. na č.d. B1-318.

Viac info: Monitorovacie správy ukončených projektov APVV

V týchto projektoch môže byť PRIF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie – projekty pripravujú pracovníci SAV.

Dátum vyhlásenia výzvy: 2. marca 2015
Dátum ukončenia výzvy: 30. apríla 2015 o 14.00 hod.

Viac info na stránke SAV: Výzva VEGA SAV

Informácie potrebné pre riešiteľov z PRIF UK nájdete stránke ONMP v sekcii VÝZVA VEGA SAV 2016

Na stránke MŠVVaŠ SR bolo zverejnené hodnotenie podaných projektov do Výzvy KEGA 2015.

Hodnotenie ku konkrétnemu projektu nájde vedúci projektu v online systéme pri danom = svojom projekte – posudok aj výsledok anonymného hodnotenia v komisii KEGA.

Zoznam podporených projektov ako aj pridelená suma na daný rok riešenia, t.j. na rok 2015, teda rozpis dotácie na nové projekty (a projekty pokračujúce v riešení v danom roku), bývajú každoročne známe cca v marci-apríli príslušného roka, pretože je to viazané na schválenie štátneho rozpočtu.

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2015 a podaných do výzvy VEGA 2015, ak pravdepodobne budú podporené, sú povinní podať formulár aktualizácie do 12.12.2014 do 14:00 hod. do online systému. Sú potrebné aj tlačené podpísané exempláre viac info: VEGA/Aktualizácia riešiteľského kolektívu.

Na stránke MŠVVaŠ SR bolo zverejnené hodnotenie podaných projektov do Výzvy VEGA 2015.

Hodnotenie ku konkrétnemu projektu nájde vedúci projektu v online systéme pri danom = svojom projekte.

Zoznam podporených projektov ako aj pridelená suma na daný rok riešenia, t.j. na rok 2015, teda rozpis dotácie na nové projekty (a projekty pokračujúce v riešení v danom roku), bývajú každoročne známe cca v marci-apríli príslušného roka, pretože je to viazané na schválenie štátneho rozpočtu.

Rektorát UK otvoril online systém na podávanie žiadostí o Grant UK na rok 2015.

Žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom online systému do 15.12.2014.

Žiadateľ je povinný oboznámiť sa so Smernicou rektora a Listom riešiteľom.

Informácie a usmernenia ONMP k podávaniu žiadostí ako aj manuál k vypĺňaniu online formulára nájdete na našej stránke v sekcii GUK/Podanie žiadosti

Záverečnú správu (ZS) sú riešitelia GUK povinní podať do online systému RUK do 12.12.2014

Na RUK hromadne odovzdá vami doručenú tlačenú verziu ZS pracovník ONMP v prípade, že ich doručíte do nami stanoveného termínu 17.12.2014 do 16:00 hod.

Ak riešiteľ neodovzdá ZS na ONMP do 17.12., doručenie na RUK si zabezpečuje sám. Podľa pokynov RUK je riešiteľ povinný do 31.12.2014 doručiť tlačenú podpísanú verziu, s potrebnými prílohami na RUK (adresovať prorektorovi pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium).

Riešiteľ, ktorý bude doručovať ZS na RUK individuálne, je povinný jeden podpisaný originál ZS odovzdať aj na ONMP do konca januára 2015.

List riešiteľom z RUK ako aj smernicu rektora nájdete na webe univerzity: https://staryweb.uniba.sk/index.php?id=1321

Podrobnejšie informácie a pokyny ONMP k odovzdávaniu ZS nájdete v sekcii GUK/Záverečná správa

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4