Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

COINTT 2022 – Cooperation Innovation Technology Transfer

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania

Kedy: 18. – 19. 10. 2022

Kde: konferenčné priestory Hotela Saffron v Bratislave, účasť na podujatí je bezplatná

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www.cointt.sk

Link na registráciu: https://cointt.sk/registracia/

 

10. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je otvorený.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Nominácie sa prijímajú do 31. augusta 2022.

Viac info

Informácie k výzvam LIFE 2022

Otvorenie výziev: 17.5.2022

Viac info

Aktuálne informácie k nadchádzajúcim výzvam Horizont Európa:

https://www.projektovecentrumprifuk.sk/onmp/medzinarodne-projekty/horizont-europe

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023.

Dátum a čas uzavretia: 29.4.2022 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaŠ SR

Prihlasovací formulár OVVP k výzve KEGA 2023 

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023.

Dátum a čas uzavretia: 29.4.2022 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaŠ SR

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2023 

 

 

Agentúra zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami, ktoré boli zistené vykonaním finančných kontrol na mieste ako i kontrolou ročných správ a záverečných správ. Tieto dokumenty sú všeobecnou metodickou pomôckou, ktorej účelom je poukázať na najčastejšie pochybenia pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými na riešenie projektov.  

APVV - Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov

 

COINTT 2021 – Cooperation Innovation Technology Transfer

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Kedy: 19. – 21. 10. 2021

Kde: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, Bratislava, prípadne online účasť

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www.cointt.sk

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4