Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Predsedníctvo SAV vypísalo výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok (grant VEGA) na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018

Dátum otvorenia: 1.3.2017
Dátum a čas uzavretia: 28.4.2017 do 14. hod

Viac info web SAV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2018 

Výzva na podávanie žiadostí Grantov UK na rok 2017.

Uzávierka výzvy: 31.12.2016 - podávanie výhradne elektronicky

Viac info: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Ročnú správu KEGA podávajú projekty, ktoré budú riešené aj v roku 2017.

TERMÍN: do 15.11.2016 do 14.00 hod.:

  • podanie do online
  • a odovzdanie dokumentácie

viac info

v sekcii KEGA, Ročná správa vrátane finančnej správy a aktualizácie riešiteľského kolektívu.

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016

Dátum otvorenia: 12. 9. 2016

Dátum a čas uzavretia: 15. 11. 2016 do 12:00 hod.

Viac info

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2016

  Zoznam podporených Grantov UK v roku 2016 na PriF UK

 

VEGA zverejnila Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty na rok 2016:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2016/

KEGA zverejnila Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2016:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-kega-na-rok-2016/

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. 

Dátum uzavretia: 29.4.2016 do 14:00 hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Viac info web ONMP sekcia KEGA - Výzva KEGA 2017

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4