Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Na stránke MŠVVaŠ SR bolo zverejnené hodnotenie podaných projektov do Výzvy VEGA 2015.

Hodnotenie ku konkrétnemu projektu nájde vedúci projektu v online systéme pri danom = svojom projekte.

Zoznam podporených projektov ako aj pridelená suma na daný rok riešenia, t.j. na rok 2015, teda rozpis dotácie na nové projekty (a projekty pokračujúce v riešení v danom roku), bývajú každoročne známe cca v marci-apríli príslušného roka, pretože je to viazané na schválenie štátneho rozpočtu.

Rektorát UK otvoril online systém na podávanie žiadostí o Grant UK na rok 2015.

Žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom online systému do 15.12.2014.

Žiadateľ je povinný oboznámiť sa so Smernicou rektora a Listom riešiteľom.

Informácie a usmernenia ONMP k podávaniu žiadostí ako aj manuál k vypĺňaniu online formulára nájdete na našej stránke v sekcii GUK/Podanie žiadosti

Záverečnú správu (ZS) sú riešitelia GUK povinní podať do online systému RUK do 12.12.2014

Na RUK hromadne odovzdá vami doručenú tlačenú verziu ZS pracovník ONMP v prípade, že ich doručíte do nami stanoveného termínu 17.12.2014 do 16:00 hod.

Ak riešiteľ neodovzdá ZS na ONMP do 17.12., doručenie na RUK si zabezpečuje sám. Podľa pokynov RUK je riešiteľ povinný do 31.12.2014 doručiť tlačenú podpísanú verziu, s potrebnými prílohami na RUK (adresovať prorektorovi pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium).

Riešiteľ, ktorý bude doručovať ZS na RUK individuálne, je povinný jeden podpisaný originál ZS odovzdať aj na ONMP do konca januára 2015.

List riešiteľom z RUK ako aj smernicu rektora nájdete na webe univerzity: https://staryweb.uniba.sk/index.php?id=1321

Podrobnejšie informácie a pokyny ONMP k odovzdávaniu ZS nájdete v sekcii GUK/Záverečná správa

Odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR si Vás dovoľuje upozorniť na termín a informácie o podávaní Ročných správ projektov KEGA za rok 2014.

Termín podania: do 14.11.2014 do 14.00 hod. do online systému

Potrebné dokumenty odovzdať: do 14.11.2014 do 14.15 hod. (piatok), G-432, Ing. Z. Pileková

Informácie ONMP k príprave a podávaniu RS KEGA za rok 2014 - sekcia KEGA / Ročná správa

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 02. 09. 2014

Dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2014

Viac info na stránke APVV/VV2014

Informácie ONMP pre riešiteľov z PRIF UK k výzve VV 2014

Bližšie informácie k výzve, odporúčania, pokyny ONMP k príprave, podávaniu, odovzdávaniu projektov VEGA na PRIF UK, harmonogram, časový rozvrh metodičky a rezerváciu termínov nájdete v sekcii:
KEGA - Výzva KEGA 2015

Bližšie informácie k výzve, odporúčania, pokyny ONMP k príprave, podávaniu, odovzdávaniu projektov VEGA na PRIF UK, harmonogram, časový rozvrh metodičky a rezerváciu termínov nájdete v sekcii:
VEGA - Výzva VEGA / VEGA SAV 2015

Bližšie informácie k výzve, odporúčania, pokyny ONMP k príprave, podávaniu, odovzdávaniu projektov VEGA na PRIF UK, harmonogram, časový rozvrh metodičky a rezerváciu termínov nájdete v sekcii:
VEGA - Výzva VEGA / VEGA SAV 2015

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4