Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Právo duševného vlastníctva upravuje právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti. V súvislosti s právnou ochranou duševného vlastníctva sa používa delenie do dvoch skupín:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
  • právo priemyselného vlastníctva

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sa zaoberajú vzťahmi, ktoré vznikajú pri vytváraní a používaní literárnych, umeleckých a vedeckých diel, umeleckých výkonov, pri výrobe a používaní zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a televízneho a rozhlasového vysielania, pri zhotovení a používaní databáz a pod.

Na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia, vzniká automaticky (vytvorením príslušného predmetu autorského práva alebo práva súvisiaceho s autorským právom a jeho vyjadrením v podobe vnímateľnej zmyslami)

Autorské právo

chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov (fyzických osôb) - diela, ktoré sú z umeleckej alebo vedeckej oblasti, ako napr. slovesné diela, diela výtvarného umenia, fotografické diela, hudobné diela, audiovizuálne diela, divadelné diela, architektonické diela. Chránené sú aj počítačové programy.

Práva súvisiace s autorským právom

sa týkajú umeleckých výkonov (napr. spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukových záznamov (napr. záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia) a vysielania.

Osobitné právo k databáze

V súvislosti s právnou ochranou databáz je potrebné rozlišovať medzi netvorivou databázou (chránenou osobitným právom k databáze v zmysle § 135 a nasl.) a tvorivou databázou chránenou (chránenou autorským právom § 131 a nasl.).

Osobitné právo k databáze sa poskytuje bez ohľadu na to, či samotná databáza alebo údaje v nej obsiahnuté spĺňajú autorskoprávne kritériá. Právo na ochranu vychádza z toho, že došlo k podstatnému vkladu (investovaniu) do získania, overenia alebo prezentácie obsahu databázy s tým, že prostredníctvom tohto práva sa má zabrániť extrakcii alebo reutilizácii celej alebo podstatnej časti databázy – netvorivá databáza

Právo priemyselného vlastníctva

je definované ako právo na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré vznikajú tvorivou duševnou činnosťou, napr. vynálezy, technické riešenia, ochranné známky, dizajny či označenia pôvodu. Používanie predmetov duševného vlastníctva zabezpečených právnou ochranou inou osobou ako ich majiteľ je podmienené súhlasom autora alebo majiteľa.

Priemyselné vlastníctvo možno rozdeliť na:

  • technické riešenia (patenty, úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov )
  • práva na označenie (ochranné známky, označenia pôvodu, obchodné meno)
  • súvisiace práva (odrody rastlín, plemená zvierat, obchodné tajomstvo, know-how)
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4