Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Podľa platnej legislatívy (napr. podľa Zákona č. 435/2001 Z. z.) je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi vytvorenie každého nového predmetu priemyselného vlastníctva (najmä: vynálezu, technického riešenia, odrody rastlín), ktorý vytvoril v rámci plnenia svojich pracovných úloh.
Nahlásenie nového predmetu premysleného vlastníctva na UK je potrebne vykonať cez Centrum transferu technológii na UK – CTT UK:
 

Priemyselné vlastníctvo možno rozdeliť na:

  • technické riešenia (patenty, úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov )
  • práva na označenie (ochranné známky, označenia pôvodu, obchodné meno)
  • súvisiace práva (odrody rastlín, plemená zvierat, obchodné tajomstvo, know-how)
 

Patent

Patent je ochranný dokument, ktorý oprávňuje majiteľa na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Patentová ochrana trvá 20 rokov od podania patentovej prihlášky.
Udeľuje sa na vynález, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovu činnosť a je priemyselne využiteľný (môže sa udeliť aj na látky, liečivá, mikroorganizmy, biotechnologické postupy). 
Neudeľuje sa na objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, diagnostiku chorôb, postupy liečenia, spôsoby klonovania a využitie ľudského embrya, vonkajšie úpravy výrobku.
Vynález sa považuje za nový, pokiaľ nie je súčasťou stavu techniky, to znamená, pokiaľ do okamihu, kým nedôjde k podaniu žiadosti o patent, nebolo technické riešenie, na ktorom spočíva, akýmkoľvek spôsobom verejnosti prístupné. Preto je potrebné výsledky svojej vedeckej cinnosti, ktoré máte v úmysle patentovať nepublikovať akýmkoľvek spôsobom (vedecké články, konferencie, semináre, web...) 
Vynálezcovská činnosť  je zachovaná v tom prípade, ak daný vynález je výsledkom činnosti, ktorá pre odborníka v danej oblasti nevyplýva zo súčasného stavu techniky. Výsledkom takéhoto riešenia tak nesmie byť vynález, ku ktorému by bol jednoduchým postupom schopný dospieť akýkoľvek priemerný odborník na danú oblasť. 
Patentový zákon považuje vynález za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.
 

Dodatkové ochranné osvedčenie

Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom.
Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu nástupcovi.
 

Úžitkový vzor

je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky a nie je objav, vedecká teória, matematická metóda, estetický výtvor, plán, pravidlo, počítačový program. Úžitkový vzor nemôže chrániť technické riešenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom, dobrými mravmi, ani odrody rastlín a plemien zvierat, spôsoby liečenia, výroby chemických a farmaceutických látok, medicínske použitie látok.
Ochrana formou úžitkového vzoru sa odporúča v prípadoch technických riešení menšieho ekonomického významu, najmä v prípade ich predpokladaného kratšieho využitia,
 
Porovnanie Patent – úžitkový vzor
Účinky ochrany formou patentu a úžitkového vzoru sú vo všeobecnosti rovnaké. Úžitkový vzor však na rozdiel od patentu neposkytuje ochranu spôsobom výroby chemických a farmaceutických látok, liečivám ani biotechnologickým postupom.
 
Úžitkový vzor
 - rýchlejšie konanie o registrácii úžitkového vzoru (konanie trvá cca. 6 mesiacov až 1 rok)
 - nižšie náklady
 - porovnateľná ochrana ako patent
 - ochrana sa poskytuje najdlhšie na 10 rokov (4 roky + 2x predĺženie o 3 roky)
 
Patent:
 - dlhšia doba ochrany (až do 20 rokov)
 - prestíž
 - vyššie náklady (avšak poplatky sa platia priebežne)
 - dlhšie konanie o registrácii patentu (konanie trvá cca. 3-4 roky)
 
Ochranu úžitkového vzoru je tiež možné zmeniť na patentovú ochranu, ak prihlasovateľ podá prihlášku do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru (tzv. odbočenie z úžitkového vzoru).
Ďalším dôvodom vybrať si ochranu úžitkovým vzorom je zachrániť situáciu v prípade predčasného uverejnenia technického riešenia, kedy napríklad si prihlasovateľ zverejní svoje riešenie na konferencií, alebo v nejakej publikácií. V takomto prípade nie je možné už podať patentovú prihlášku, ale je možné do 6 mesiacov od zverejnenia – publikovania riešenia, podať prihlášku úžitkového vzoru.
 

Dizajn

Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava (vzhľad) výrobku alebo jeho časti spočívajúca najmä v líniách, obrysoch, farbách, tvare, štruktúre alebo materiáloch výrobku samotného, alebo jeho zdobenia. Predmetom ochrany nie je technická, konštrukčná, funkčná alebo materiálová podstata výrobku. Ochrana má teritoriálny charakter, t. j. platí na území štátu, kde mu bola ochrana priznaná, ale prihlášku je možné podať takmer v každej krajine. Platnosť zapísaného dizajnu je päť rokov odo dňa podania prihlášky, doba platnosti môže byť na základe žiadosti predĺžená až na celkovú dobu ochrany 25 rokov. 
 

Ochranná známka

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby.
Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví, po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov.
 

Odrody rastlín

Šľachtiteľstvo a nové odrody rastlín sa riadia Zákonom č. 202/2009 Z. z. - Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín.
 
 
Použité zdroje: www.indprop.gov.sk, https://nptt.cvtisr.sk, www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, www.podnikajte.sk/dusevne-vlastnictvo, www.slovensko.sk
 
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4