Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Autorsky zákon 185/2015 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/20190101

 

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/435/20190114

 

Zákon č.  517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch v znení novely 495/2008 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/517/20190114

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/495/20110101

 

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/506/20190114

 

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/444/20190114


Zákon č. 146/2000 Z. z o ochrane topografií polovodičových výrobkov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/146/20070301

 

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/469/20210525

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/83/

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4