Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Užitočné linky

Centrum transféru technológii UK

https://cusp.uniba.sk/pracoviska/centrum-transferu-technologii/o-nas/

Národné centrum transferu technológií SR - NCTT SR

https://nptt.cvtisr.sk/nctt.html?page_id=4444

Úrad priemyselného vlastníctva SR

https://www.indprop.gov.sk/

 

Informačné linky

www.dusevnevlastnictvo.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR prevádzkuje portál na získanie základného prehľadu, orientácie a informačného zdroja v celom zábere predmetov duševného vlastníctva

 

Medzinárodné inštitúcie

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)

https://www.wipo.int/portal/en/

Európsky patentový úrad (EPO)

https://www.epo.org/index.html

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4