Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Informačný deň COST je organizovaný s cieľom zvýšiť možnosti a vedomosti vedeckej, výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán členskej krajiny COST a poskytnúť dostatok informácií o tom, ako funguje COST, ako sa pripojiť k akcii COST, ako pripraviť úspešný návrh, ako aj predviesť najlepšie príklady.

Kedy: 7.2.2019 od 8:30 do 12:00 hod

Kde: konferenčná sála CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Registrácia online do 4.2.2019:

Registrácia

Program

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4