Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Výzva na podávanie žiadostí Grantov UK na rok 2018.

Uzávierka výzvy: 31.12.2017 - podávanie výhradne elektronicky

Viac info: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Viac info: Informácie (usmernenia) ONMP k žiadosti o GUK

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4